Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

 Σχέση της παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων με την απόδοση στις τελικές εξετάσεις, σε φοιτητές νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας

Χριστίνα Μαρβάκη, Μαρία Πολυκανδριώτη, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Αντωνία Καλογιάννη, Λεωνίδας Βασταρδής, Γιώργος Αργυρίου, Θεόδωρος Καπάδοχος

Περίληψη


Η παρακολούθηση της διδακτικής παράδοσης των μαθημάτων, αποτελεί ένα από τους κυριότερους παράγοντες που κα- θορίζει την επίδοση των φοιτητών. Η διδακτική παράδοση ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγεί- ας, αποτελεί θέμα υψίστης σπουδαιότητας. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει κατά πόσο η παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων επηρεάζει την απόδοση των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις και κατ’ επέκταση την τελική βαθμολογία φοιτητών του τμήματος Νοση- λευτικής Α΄ του ΑΤΕΙ Αθήνας. Υλικό και μέθοδος : Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 204 φοιτητές που εγγράφηκαν στο μάθημα της «Χειρουργι- κής Νοσηλευτικής» του Γ΄ εξαμήνου και 184 φοιτητές που εγγράφηκαν στο μάθημα της «Επείγουσας Νοσηλευτικής» του Στ΄ εξαμήνου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Αποτελέσματα : Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε ότι από τους φοιτητές που είχαν παρακολουθή- σει το μάθημα της Χειρουργικής Νοσηλευτικής είχε επιτυχία στις το 63,5 %, ενώ από τους φοιτητές που δεν είχαν παρα- κολουθήσει το μάθημα της Χειρουργικής Νοσηλευτικής είχε επιτυχία στις εξετάσεις μόνο το 36,5%, ρ

Λέξεις κλειδιά


παρακολούθηση μαθημάτων, ενδιάμεση αξιολόγηση, σχέση με την τελική βαθμολογία των νοσηλευτών

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.