Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Νοσηλευτικές δεξιότητες βασισμένες σε ενδείξεις για ασθενείς που χρήζουν επείγουσα φροντίδα

Michael Kourakos, Theodora Kafkia

Περίληψη


Εισαγωγή: Η νοσηλευτική βασισμένη σε ενδείξεις αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση νοσηλευτικής πρακτικής στον τομέα της υγείας η οποία παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα κατά την εφαρμογή της σε ασθενείς που χρήζουν επείγουσα φροντίδα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον αφορά την εφαρμογή της νοσηλευτικής βασισμένης σε ενδείξεις και τα οφέλη της σε ασθενείς που χρήζουν επείγουσα φροντίδα. Μεθοδολογία : H μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε την αναζήτηση και τον εντοπισμό ερευνητικών και ανασκοπικών άρθρων σχετικών με την εφαρμογή της νοσηλευτικής βασισμένης σε ενδείξεις σε ασθενείς που χρήζουν επείγουσα φροντίδα καθώς και τα αποτελέσματα αυτής. Αποτελέσματα : Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η εφαρμογή της νοσηλευτικής βασισμένης σε ενδείξεις παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, ειδικά όταν ασκείται σε ασθενείς που χρήζουν επείγουσα φροντίδα, καθώς τέτοιες περιπτώσεις απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες και κριτική σκέψη για την σωστή εκτίμηση και τη βέλτιστη διαχείριση αυτών. Η εφαρμογή της νοσηλευτικής βασισμένης σε ενδείξεις προϋποθέτει την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού μέσω προσωπικής ανασκόπησης ερευνών, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ή/και κατευθυντήριων οδηγιών βασισμένων σε ενδείξεις. Συμπεράσματα: Η νοσηλευτική βασισμένη σε ενδείξεις επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην έκβαση της υγείας των ασθενών και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την ενσωμάτωσή της στην νοσηλευτική πρακτική.

Λέξεις κλειδιά


Νοσηλευτική βασισμένη σε ενδείξεις, επείγουσα φροντίδα, επείγουσα νοσηλευτική φροντίδα

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.