Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Διερεύνηση των εμπειριών και των απόψεων πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ως προς την πλοήγηση τους στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα

Georgia Passa, Petros Galanis, Olympia Konstantakopoulou, Mamas Theodorou, Olga Siskou, Anastasia Kriari, Daphne Kaitelidou

Περίληψη


Εισαγωγή: Η μη επιτυχής «πλοήγηση» των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί πεδίο διερεύνησης των συστημάτων υγείας, που οφείλουν να επιδιώκουν την προσπέλαση των εμποδίων, για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σκοπός: Η διερεύνηση των εμπειριών ενός μικρού αριθμού πολιτών, με έμφαση στο πώς αυτοί/ες αντιλαμβάνονται την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη με ημι-δομημένες συνεντεύξεις χρηστών των υπηρεσιών υγείας στην Αθήνα και σε ένα νησί, μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Μαΐου 2015, μέσω ερωτηματολογίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εφαρμόστηκε δειγματοληψία σκοπιμότητας ευκολίας. Ως οδηγός για τις ερωτήσεις και ανάλυση των απαντήσεων υιοθετήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο του Tanahashi, που αφορά στη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση, την αποδοχή, την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας. Το υλικό αναλύθηκε με τη μέθοδο της ποιοτικής θεματικής ανάλυσης περιεχομένου κατά Braun & Clarke. Αποτελέσματα: Στα ευρήματα της μελέτης αναδύθηκαν εμπόδια κατά την πλοήγηση των πολιτών α) στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υγείας, οι ελλείψεις προσωπικού και υποδομών (β) στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η δεινή οικονομική κατάσταση, η έλλειψη ασφάλισης, η ελλιπής ενημέρωση για τις παροχές, η γεωγραφική απόσταση και οι άτυπες πληρωμές (γ) στην αποδοχή της φροντίδας, οι λίστες αναμονής και οι κοινωνικές διακρίσεις, (δ) στην κάλυψη κατά την επαφή, εντοπίστηκαν λειτουργικά προβλήματα, (ε) στην αποτελεσματική κάλυψη, αναφέρεται ελλιπής εμπιστοσύνη στις δημόσιες δομές, οικονομική επιβάρυνση και κατευθυνόμενη συνταγογράφηση. Αναδείχθηκαν ως διευκολυντικοί παράγοντες, οι προσπάθειες των επαγγελματιών υγείας και η συνδρομή της οικογένειας των χρηστών. Συμπεράσματα: Από τη διερεύνηση και ανάλυση των απόψεων αυτού του μικρού αριθμού πολιτών προέκυψε πληθώρα εμποδίων. Η πρόσβαση τους διευκολύνεται χάρη στο αίσθημα ευθύνης των επαγγελματιών υγείας και τη στήριξη του οικείου τους περιβάλλοντος.

Λέξεις κλειδιά


Αποτελεσματικότητα, διαθεσιμότητα, οικονομική κρίση, πρόσβαση, υπηρεσίες υγείας

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.