Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Επίδραση της άσκησης σε διάδρομο γυμναστικής σε συνθήκες υποπίεσης στη μείωση του σωματικού λίπους και στον γυναικείο σωματότυπο

Kalliopi Kotzailia, Paraskevi Maliou, George Godolias, Anastasia Beneka

Περίληψη


Εισαγωγή: Η εικόνα του σώματος και η υγεία απασχολούν έντονα όλους τους ανθρώπους, και, ειδικότερα, τις γυναίκες. Λίγες έρευνες εστιάζουν στη διερεύνηση της άσκησης σε διάδρομο γυμναστικής σε συνθήκες υποπίεσης και στην επίδραση αυτής στη μείωση του σωματικού λίπους και στον γυναικείο σωματότυπο. Σκοπός: Η διερεύνηση των επιδράσεων αερόβιας άσκησης σε διάδρομο γυμναστικής σε συνθήκες υποπίεσης σε 30 γυναίκες ηλικίας 25-50 ετών, με ειδικά σχεδιασμένα πρωτόκολλα, χρονικής διάρκειας 12 εβδομάδων. Υλικό και Μέθοδος: Τα εργαλεία της ποσοτικής- και ποιοτικής έρευνας ήταν: (1) Πρωτόκολλο μετρήσεων, (2) Πρωτόκολλο παρατηρήσεων/Ημερολόγιο και (3) Ερωτηματολόγιο με άξονες, που χρησιμοποιήθηκε σε ημιδομημένες συνεντεύξεις, με αντικειμενικό σκοπό να αποκτηθούν πληροφορίες σχετικά με γνώσεις, αντιλήψεις και στάσεις των ερωτηθέντων, σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας. Διαμορφώθηκαν δύο Ομάδες με 15 γυναίκες σε κάθε μία από αυτές: Πειραματική και Ελέγχου. Και οι δύο Ομάδες ακολούθησαν ειδικά σχεδιασμένο διατροφικό πρωτόκολλο. Αποτελέσματα: Η παρατηρούμενη μείωση του σωματικού λίπους στις γυναίκες της Πειραματικής Ομάδας ήταν εντυπωσιακή. Διερευνήθηκαν οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, που συνέδραμαν σε αυτήν την στατιστικά σημαντική μείωση, σε σχέση με τις γυναίκες της Ομάδας Ελέγχου. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι μεταβολές, που σχετίζονται με τους υφιστάμενους σωματότυπους. Η μείωση των επιπέδων του σωματικού λίπους, ως αποτέλεσμα της άσκησης σε διάδρομο γυμναστικής σε συνθήκες υποπίεσης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική. Ο αριθμός των συνεδριών επιδρά στατιστικά σημαντικά στη μείωση του λιπώδη ιστού. Στις γυναίκες ηλικίας μεταξύ 41 - 45 ετών παρατηρείται ο μεγαλύτερος ρυθμός μείωσης του σωματικού λίπους. Ο σωματότυπος «μήλο» σημειώνει τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ομάδα Υποπίεσης, και ο ορθογωνικός σωματότυπος στην Ομάδα Ελέγχου. Συμπεράσματα: Η άσκηση σε διάδρομο γυμναστικής σε συνθήκες υποπίεσης επιφέρει στατιστικά σημαντική μείωση του σωματικού λίπους σε γυναίκες, επιδρώντας στη μείωση του ΔΜΣ και της δερματοπτυχής της κοιλιάς, και στη διαμόρφωση του γυναικείου σωματότυπου.

Λέξεις κλειδιά


Μείωση σωματικού λίπους, αερόβια άσκηση, υποπίεση, σωματότυπος

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.