Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Η ψυχολογία του διαβητικού ασθενή με χρόνιο έλκος

Panagiota Triantafyllidou, Martha Kelesi, Georgios Vassilopoulos, Georgia Fasoi

Περίληψη


Εισαγωγή: Τα διαβητικά έλκη κάτω άκρων εμφανίζονται στο 15% τουλάχιστον των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη και συνδέονται με συχνές νοσηλείες, υψηλό κόστος περίθαλψης, ακρωτηριασμό και θάνατο. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης, ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης της ψυχολογίας των διαβητικών ασθενών στην ανάπτυξη, τη βαρύτητα και την πρόγνωση των ελκών κάτω άκρων και αντιστρόφως, της επίδρασης αυτών στην ψυχολογία και την ποιότητα ζωής τους. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αναζήτηση στις διεθνείς βάσεις δεδομένων (PubMed, Google Scholar, Medscape, Ovid, Cochrane Collaboration, Elsevier, NICE guidelines, Heal.link), με περιορισμό ως προς το χρόνο δημοσίευσης (μετά το 2000) και τη γλώσσα (ελληνικά και αγγλικά). Σύμφωνα με τα κριτήρια συμπεριελήφθησαν 27 δημοσιεύσεις. Αποτελέσματα: Υπάρχει θετική συσχέτιση της κατάθλιψης και των άλλων ψυχικών διαταραχών με τις παθογενετικές αιτίες των διαβητικών ελκών, αλλά και με την εξέλιξη τους (μεγαλύτερη βαρύτητα και συχνές υποτροπές). Επιβεβαιώθηκε επίσης, ο αμφίδρομος χαρακτήρας της συσχέτισης, καθώς τα διαβητικά έλκη, επηρεάζουν την ψυχολογία και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Συμπεράσματα: Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της αιτιότητας μεταξύ ψυχολογίας και διαβητικών ελκών, η ολιστική – εξατομικευμένη υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα, από τη διάγνωση του Διαβήτη και η παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης, βελτιώνει την πρόγνωση των ελκών, την ψυχολογία και την ποιότητα ζωής των ασθενών και οδηγεί σε μείωση των ακρωτηριασμών και της θνησιμότητας της νόσου.

Λέξεις κλειδιά


Διαβητικά έλκη, ψυχολογικές επιπτώσεις, κατάθλιψη, ποιότητα ζωής

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.