Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Άγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα υπό χημειοθεραπεία. Αξιολόγηση με τη Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης HADS

Δημήτριος Καραπούλιος, Γιάννης Γκέτσιος, Βικτωρία Ρίζου, Άννα Τσικλιτάρα, Στεφανία Κωστοπούλου, Χρυσάνθη Μπαλοδήμου, Νικολέττα Μάργαρη

Περίληψη


Ο καρκίνος και ειδικότερα ο καρκίνος πνεύμονα, ο οποίος αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας για τις ανεπτυγμένες χώρες. Εκτός από τα αμιγώς σωματικά προβλήματα, υψηλός είναι και ο επιπολασμός της ψυχολογικής νοσηρότητας. Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπολασμού δύο βασικών ψυχικών διαταραχών, του άγχους και της κατάθλιψης σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Υλικό-Μέθοδος: Εκατόν είκοσι οκτώ ασθενείς (128) επαρχιακού νοσοκομείου συμπλήρωσαν ανώνυμα τη «Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης» (Hospital Anxiety and Depression Scale-HADS). Έγινε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p<0,05. Αποτελέσματα: Το 55,5% του δείγματος ήταν άνδρες. Ποσοστό < 10 % των ασθενών είχε παρουσιάσει πολύ σοβαρές επιπλοκές. H εκτίμηση της συχνότητας της κατάθλιψης ήταν 18%, ενώ του άγχους 10% επί του δείγματος. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν ανάμεσα στην κατάθλιψη και το φύλο (p=0,035) και τις επιπλοκές του πεπτικού συστήματος και του άγχους (p=0,002). Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Το φύλο και οι επιπλοκές από το πεπτικό σύστημα φαίνονται να σχετίζονται με τις ψυχολογικές διαταραχές.

Λέξεις κλειδιά


Καρκίνος πνεύμονα, κατάθλιψη, άγχος, επιπλοκές

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.