Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Οι συνέπειες του ακρωτηριασμού κάτω άκρου στην ποιότητα ζωής

Athanasia Vozani, Georgia Fasoi, Evridiki Kampa, Martha Kelesi

Περίληψη


Εισαγωγή: Ο ακρωτηριασμός κάτω άκρου έχει σημαντικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των ασθενών, ενώ, παράλληλα, αποτελεί σοβαρό κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα, καθώς σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα, πολλαπλές επεμβάσεις, παρατεταμένους χρόνους νοσηλείας και αυξημένα ποσοστά αναπηρίας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν ο προσδιορισμός της επίδρασης του ακρωτηριασμού του κάτω άκρου στην Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) των ατόμων. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αναζήτηση άρθρων στις διεθνείς βάσεις δεδομένων (MEDLINE, CINAHL, PUBMED και PsycINFO). Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: «ακρωτηριασμός», «κάτω άκρο», «ποιότητα ζωής», «ψυχολογικές επιπτώσεις», «σωματικές επιπτώσεις» σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Αποτελέσματα: Δέκα τέσσερα άρθρα πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Έντεκα μελέτες ήταν επιπολασμού, μία προοπτική, μία αναδρομική και μία μικτού σχεδιασμού. Οι μελέτες παρουσίαζαν ετερογένεια ως προς τους στόχους και τα εργαλεία της μελέτης που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής.Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ΠΖ στους ασθενείς με ακρωτηριασμό κάτω άκρου είναι η κατάθλιψη, η αντιληπτή προσθετική κινητικότητα, η κοινωνική υποστήριξη, η συννοσηρότητα, τα προβλήματα πρόσθεσης, η ηλικία, η συμμετοχή σε κοινωνική δραστηριότητα. Αρχικά, αμέσως μετά τον ακρωτηριασμό, οι συμμετέχοντες ανέφεραν μειωμένη ΠΖ, αλλά με την πάροδο του χρόνου το επίπεδο αυξανόταν λόγω της προσαρμογής στην κατάστασή της. Η νεαρή ηλικία, οι άνδρες, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και η τραυματική προέλευση συνδέθηκαν με καλύτερη ΠΖ. Συμπεράσματα: Χρειάζονται τυποποιημένα και έγκυρα εργαλεία ποιότητας ζωής ώστε να συμπεριλάβουν το πλήθος των διαστάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής σε ακρωτηριασμένους, και ως εκ τούτου, να διευκολύνουν την άμεση σύγκριση μεταξύ των μελετών.

Λέξεις κλειδιά


Ακρωτηριασμός, κάτω άκρο, ποιότητα ζωής, ψυχολογικές επιπτώσεις, σωματικές επιπτώσεις

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.