Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Αναζήτηση παρεμβατικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της προεφηβικής και εφηβικής παχυσαρκίας. Ο ρόλος τους στον έλεγχο της αύξησης βάρους

Theodora Georgiou, Alexandros Argyriadis, Panagiota Bellou - Mylona

Περίληψη


Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παχυσαρκία και λαμβάνοντας υπόψη την αντιμετώπιση του φαινομένου και από τους νοσηλευτές σε συμβουλευτικό επίπεδο, παρατηρείται ότι η βιβλιογραφία επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα πρόληψης του φαινομένου παρά αντιμετώπισής του. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η μελέτη του ρόλου της διατροφής στην αντιμετώπιση της προεφηβικής και εφηβικής παχυσαρκίας καθώς και στον έλεγχο βάρους. Υλικό και Μέθοδος: Για την εκπόνηση της μελέτης συλλέχθηκαν δεδομένα από πρωτογενείς ποσοτικές έρευνες, ποιοτικές έρευνες και μεταναλύσεις. Η αναζήτηση έγινε στις βάσεις δεδομένων PubMedAdvanced, MedlineComplete (EBSCOHost), Cinahl (EBSCOHost) και Scopus και προέκυψαν 1080 έρευνες (Ν: 1080). Τέλος, οι μελέτες που προέκυψαν για περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν των αποκλεισμών, ήταν 24 (Ν: 24). Από αυτές 11 ήταν μεταναλύσεις, 9 ποσοτικές, 4 ήταν συστηματικές ανασκοπήσεις και μία ποιοτική μελέτη. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα ανέδειξαν δεδομένα σχετικά με την επίδραση της διατροφής στην καταπολέμηση της προεφηβικής και εφηβικής παχυσαρκίας και αναλύθηκαν παράγοντες που συμβάλλουν στην υιοθέτηση υγιεινής διατροφής σε νέους. Επίσης, μελετήθηκε ο ρόλος που διαδραματίζει το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον στην πρόληψη του φαινομένου, καθώς και προτάσεις για παρεμβατικά προγράμματα. Συμπεράσματα: Οι περισσότερες σύγχρονες μελέτες συνδυάζουν την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και την πρόληψη ως δύο αλληλοσυνδεδεμένα φαινόμενα στο παγκόσμιο σκηνικό υγείας. Για να αξιολογήσει κανείς τους διατροφικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδεχομένως να οδηγήσουν στην παχυσαρκία πρέπει να λάβει υπόψη μεταξύ άλλων, τις διατροφικές συμπεριφορές του σύγχρονου ανθρώπου

Λέξεις κλειδιά


Παχυσαρκία, παρέμβαση, πρόληψη παχυσαρκίας

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.