Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Άνοια και Τρίτη Ηλικία: Συγχρονική μελέτη σε αστικό και ημι-αστικό πληθυσμό

Fotoula Babatsikou, Venetia Notara, Marianna Kouri, Evridiki Kaba, Sophia Zyga, Harilaos Koutis

Περίληψη


Στην Ελλάδα, με δεδομένη τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, οι γνωσιακές διαταραχές στους ηλικιωμένους, όπως αγγειακή άνοια και νόσος Alzheimer, αποτελoύν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, με το συνολικό κόστος της άμεσης και έμμεσης περίθαλψης των ασθενών να ανέρχεται στα 6 δις ευρώ, ετησίως. Σκοπός: Η αξιολόγηση του επιπολασμού και των παραγόντων κινδύνου που συντελούν στην παθογενετική διαδικασία εμφάνισης της άνοιας, σε αστικό και ημι-αστικό πληθυσμό ηλικιωμένων. Υλικό και μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα από Ιούλιο 2012- Δεκέμβριο 2012 συμμετείχαν 300 άτομα (171 γυναίκες και 129 άντρες) ηλικίας ≥60 ετών, μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής και των ΚΑΠΗ του Νομού Φωκίδας. Εξετάσθηκαν, μέσω ερωτηματολογίου, τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των μελών και για τον προσδιορισμό της άνοιας χρησιμοποιήθηκε μεταφρασμένη και σταθμισμένη, σε ελληνικό ηλικιωμένο πληθυσμό, η κλίμακα αξιολόγησης γνωσιακης λειτουργίας MiniMentalStateExamination (MMSE). Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι το 15,3% του δείγματος παρουσίασε γνωσιακή έκπτωση (13% «μέτρια» και 2,3% «σοβαρή»). Στη «μέτρια γνωσιακή έκπτωση» παρατηρήθηκε υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών με σχεδόν διπλάσιο ποσοστό (16,4% έναντι 8,5%, αντίστοιχα). Επιπλέον, φάνηκε ότι η ηλικιακή ομάδα 70-74 ετών έχει στην κλίμακα της άνοιας 0,048 μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με την κατηγορία αναφοράς (≥75 ετών) (Β= 0,048, 95%CI -0,308,0,404, p=0,010) και αντίστοιχα η συγκατοίκηση έχει στην κλίμακα της άνοιας 0,037 μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με την κατηγορία αναφοράς (Μόνος/η) (Β= 0,037, 95%CI -0,251,0,325, p=0,024). Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι τα άτομα τρίτης ηλικίας που συγκατοικούν ή συμμετέχουν σε δομές δημιουργικής απασχόλησης παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα νοητικών διαταραχών. Κατά συνέπεια, διαφαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων πρόληψης της γεροντικής άνοιας με κατάλληλα προσαρμοσμένο ψυχοκοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο

Λέξεις κλειδιά


Άνοια, ηλικιωμένοι, δημόσια υγεία, Κ.Α.Π.Η, αστικός πληθυσμός, ημι-αστικός πληθυσμός

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.