Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. To Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (Π.Ε.Γ.Α.) «Πρακτική Βασισμένη Σε Ενδείξεις Στη Νοσηλευτική»

Areti Stavropoulou, Martha Kelesi-Stavropulu, Michael Rovithis, Georgios Vassilopoulos

Περίληψη


Η αξιολόγηση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης κρίνεται απαραίτητη διότι μέσω αυτής αναδεικνύονται τα θετικά σημεία της εκπαίδευσης και εδραιώνονται ποιοτικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Σκοπός: Σκοπός του άρθρου ήταν να περιγράψει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ - Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στη Νοσηλευτική, που υλοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης, στο ΤΕΙ Αθήνας και στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ) Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015,καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία στην οποία βασίστηκε η εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος περιελάβανε την δημιουργία δικτύου ανατροφοδότησης και την συλλογή δεδομένων από τους βασικούς συντελεστές του Προγράμματος. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κυρίως σε ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις όπωςη ανάλυση εγγράφων, η αντανακλαστική σκέψη, η παρατήρηση. Αποτελέσματα: Η εσωτερική αξιολόγηση ανέδειξε τα θετικά σημεία του Προγράμματος που αφορούν στη διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τους οργανισμούς υγείας, στην επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη των νοσηλευτών, στην εφαρμογή νέων πρακτικών στον κλινικό χώρο, στις δυνατότητες συνέχισης της εκπαίδευσης, στην ενίσχυση του ερευνητικού έργου στον τομέα της νοσηλευτικής και στη βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Συμπεράσματα: Οι ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων συνδέονται με την υποστήριξη και τη διάθεση πόρων και υποδομών για την συνέχιση και την ενίσχυση δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης

Λέξεις κλειδιά


Αξιολόγηση εκπαίδευσης, διαμορφωτική αξιολόγηση, νοσηλευτική βασισμένη σε ενδείξεις, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.