Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Η διερεύνηση της επίδρασης της πνευματικότητας σε φροντιστές ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Ποιοτική ανάλυση

Efthymios Tzounis, Τheodora Kerenidi, Chryssi Hatzoglou, Zoe Daniil, Evangelia Kotrotsiou, Konstantinos Gourgoulianis

Περίληψη


Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου για χιλιάδες ενήλικες σε όλο τον κόσμο. Οι άτυποι φροντιστές είναι εκείνοι που παρέχουν άμισθη βοήθεια ή επίβλεψη σε πρόσωπα με μία ή περισσότερες ειδικές ανάγκες. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι ασθενείς και οι φροντιστές τους ζουν με το βάρος της επιδείνωσης της ασθένειας, μια κίνηση προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης φροντίδας σε ότι αφορά την προσέγγιση της ΧΑΠ, θα τους βοηθούσε ώστε να αντιληφθούν τη δύναμη της ολιστικής αντιμετώπισης της νόσου, με επίκεντρο την πνευματική φροντίδα. Σκοπός: Η παρούσα ποιοτική μελέτη έγινε με σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων Ελλήνων φροντιστών σε ασθενείς με ΧΑΠ σε σχέση με την πνευματικότητα, την επίδραση της στη ζωή τους, καθώς και την αξιολόγηση των εμπειριών τους σε σχέση με τις πνευματικές τους ανάγκες κατά τη διάρκεια της φροντίδας. Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά 46 φροντιστές ασθενών με ΧΑΠ συμμετείχαν στη παρούσα έρευνα. Τα στοιχεία της ποιοτικής μελέτης συγκεντρώθηκαν μέσω δομημένων συνεντεύξεων. Αποτελέσματα: Από τους 46 συμμετέχοντες οι 10 (21.7%) ήταν άνδρες και οι 36 (78.3%) ήταν γυναίκες από τους οποίους οι 44 είχαν πρώτου βαθμού συγγένεια με τους ασθενείς. Η παρούσα έρευνα κατέδειξε πως πέρα από τις όποιες συναισθηματικές ανάγκες, υπάρχουν και βαθιά πνευματικές ανάγκες, καθώς οι φροντιστές «παλεύουν» με την πίστη τους και την ικανότητά τους να πιστέψουν σε έναν Θεό ή ένα ανώτερο ον. Συμπεράσματα: Παρά το θετικό δυναμικό πρόσημο της άτυπης φροντίδας, μια επίσημη έρευνα που να ευθυγραμμίζεται με την φυσιολογία της νόσου και να καταδεικνύει τη σημαντική επίδραση της πνευματικότητας και θρησκευτικότητας σε φροντιστές ασθενών με ΧΑΠ δεν είχε μέχρι τώρα διεξαχθεί στην Ελλάδα

Λέξεις κλειδιά


Πνευματικότητα, θρησκευτικότητα, φροντιστές, Χ.Α.Π, ποιοτική έρευνα

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.