Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Καταγραφή των Απόψεων των Κλινικών Εκπαιδευτών για το περιβάλλον μάθησης των φοιτητών στο νοσοκομείο

Anna Kavga, Evgenia Vlachu, Ioannis Kalemikerakis, Stelios Parissopoulos, Ourania Govina

Περίληψη


Οι κλινικοί εκπαιδευτές και το κλινικό περιβάλλον μάθησης είναι παράμετροι που συμβάλουν σημαντικά στην κλινική εκπαίδευση των φοιτητών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων των νοσηλευτών για το ρόλο τους ως Κλινικοί εκπαιδευτές και για το κλινικό περιβάλλον μάθησης. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της παρούσας περιγραφικής έρευνας αποτέλεσαν 94 νοσηλευτές που εργάζονταν σε νοσοκομεία της Αττικής και σε τμήματα που εκπαιδεύονταν φοιτητές (Μάιος-Ιούλιος 2013). Για τη συλλογή των δεδομένων σχεδιάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο/φόρμα καταγραφής που περιελάμβανε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, τις απόψεις τους για το εκπαιδευτικό κλίμα, τη στάση τους απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις απόψεις τους για τον κλινικό εκπαιδευτή και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με συχνότητες και εκατοστιαίες αναλογίες. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες κατά 83% (n=78), ηλικίας 36-40 ετών (28,7%, n=27), με 11-15χρόνια προϋπηρεσίας (31,9%, n=30). Το 16% (n=15) είχε μεταπτυχιακό δίπλωμα και το 3,2% (n=3) κατείχε διδακτορικό τίτλο. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, οι νοσηλευτές εφαρμόζουν το λειτουργικό σύστημα φροντίδας (54,3%), αλλά αναγνωρίζουν σαν καλύτερο για την εκπαίδευση (61,7%), το σύστημα ανάθεσης ασθενών. Το 51,1% χαρακτήρισε το εκπαιδευτικό κλίμα μέτριο και το 47,9% άριστο. Το κλινικό περιβάλλον, σύμφωνα με το 59,6%,συμβάλλει κατά 70%-100% στην εμπειρία μάθησης. Η νοσηλευτική επίσκεψη (79,8%) και η λογοδοσία (76,6%) κρίθηκαν ως σημαντικές ευκαιρίες μάθησης. Το 85% των φοιτητών παρακολουθεί τη νοσηλευτική επίσκεψη, ενώ το χάσμα θεωρίας και πράξης χαρακτηρίστηκε πολύ μεγάλο από το 50% των νοσηλευτών. Ένα υψηλό ποσοστό (74,5%) επιθυμεί να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές αναγνωρίζουν το ρόλο του κλινικού εκπαιδευτή και τη σημαντικότητα του περιβάλλοντος μάθησης και επιθυμούν να έχουν ειδική εκπαίδευση για να μπορούν να σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές εμπειρίες

Λέξεις κλειδιά


Κλινικός εκπαιδευτής, κλινικό περιβάλλον, επίβλεψη

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.