Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Επείγουσες ενδοσκοπήσεις σε ασθενείς με αιμορραγία πεπτικού

Eleni Keimali, Olga Kadda, Georgios Vassilopoulos, Georgia Hassioti, Katerina Marvaki, Edison Jahaj, Nikolaos Raptis

Περίληψη


Η επείγουσα ενδοσκόπηση αποτελεί την επιτομή της σύγχρονης αντιμετώπισης της οξείας αιμορραγίας του πεπτικού. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση και η καταγραφή των εργαστηριακών και ενδοσκοπικών ευρημάτων των ασθενών με αιμορραγία πεπτικού που αντιμετωπίστηκαν με διενέργεια επείγουσας ενδοσκόπησης, καθώς και η έκβαση αυτών. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 302 ασθενείς. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε φόρμα καταγραφής η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της μελέτης. Η στατιστική ανάλυση έγινε με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS ver.17. Αποτελέσματα: Το 60,6% (n=183) του δείγματος ήταν άνδρες με μέση ηλικία τα 62,6 ±15 έτη. Πάθηση ανώτερου πεπτικού ανευρέθηκε στο 69,9% (n=211) του δείγματος, ενώ το 30,1% (n=91) αφορούσε σε πάθηση κατώτερου πεπτικού. Από το συνολικό δείγμα διαπιστώθηκε ότι το 7,6% (n=23) δεν είχε ένδειξη αιμορραγίας. Ο μέσος χρόνος διάρκειας νοσηλείας ήταν 4,3 ± 4 ημέρες. Μέσω της εξίσωσης πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, διερευνήθηκε η επίδραση των διαφόρων παραγόντων, όπως: το φύλο, η θερμοπηξία laser, η εκτομή πολύποδα, ο εμβολισμός, η χρήση καφέ, καπνού και οινοπνεύματος, ο αιματοκρίτης και η αιμοσφαιρίνη στην έκβαση των ασθενών (εξιτήριο–θάνατος). Προκύπτει ότι οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόσθηκε θερμοπηξία (laser) είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης (OR:1,69 p=0,010). Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη είναι ότι η διενέργεια επείγουσας ενδοσκόπησης μειώνει τον χρόνο νοσηλείας των ασθενών, τον αριθμό των περιστατικών που οδηγούνται σε χειρουργική αντιμετώπιση και βελτιώνει την έκβαση των ασθενών

Λέξεις κλειδιά


Επείγουσα ενδοσκόπηση, αιμορραγία πεπτικού, έκβαση, θεραπεία

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.