Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

H χρήση των ημερολογίων αναστοχασμού στην εκπαίδευση των φοιτητών στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας: Μια προσέγγιση στα πλαίσια των κανόνων της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας

Eleni Papouli

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται η χρήση του ημερολογίου αναστοχασμού ως σημαντικού εργαλείου μάθησης, αξιολόγησης και ανάπτυξης των στελεχών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, κοινωνικοί λειτουργοί, κα.) στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Το ημερολόγιο αναστοχασμού αξιοποιεί την έννοια του αναστοχασμού και κατ’ επέκταση την αναστοχαστική πρακτική μέσω διαφόρων αναστοχαστικών μοντέλων με τελικό στόχο την βελτίωση της μάθησης και την αλλαγή της συμπεριφοράς απέναντι σε παγιωμένες εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές αντιλήψεις και πρακτικές. Το παρόν άρθρο επιδιώκει να αναδείξει την αναγκαιότητα χρήσης αυτού του είδους ημερολογίου στην εκπαίδευση των φοιτητών στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Λόγω έλλειψης επαρκούς ελληνικής βιβλιογραφίας, το άρθρο ευελπιστεί να προσφέρει τη βάση πάνω στην οποία θα σχηματιστεί το θεωρητικό και εννοιολογικό υπόβαθρο για περεταίρω μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη του υπό διερεύνηση θέματος

Λέξεις κλειδιά


Ημερολόγιο αναστοχασμού, αναστοχασμός, μοντέλα αναστοχαστικής πρακτικής, επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.