Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο του χειρουργείου

Eleni Alexopoulou-Giannopoulou, Panagiotis Markidis, Athina Alexi-Bourtzi, Georgios Vassilopoulos

Περίληψη


Λόγω τις πολυπλοκότητας της οργανωτικής δομής και των διαφορετικών απόψεων των επαγγελματιών υγείας, τα νοσοκομεία αποτελούν χώρους μεγάλων εντάσεων, αλλά και συγκρούσεων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του φαινομένου των συγκρούσεων στο χώρο του χειρουργείου. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι διεθνείς βάσεις δεδομένων Pubmed, Cinahl, Health Source: nursing/academic edition και Google Scholar, αλλά και οι ιστοσελίδες ελληνικών έγκυρων περιοδικών. Χρησιμοποιήθηκαν οι όροι αναζήτησης σύγκρουση "conflict" και χειρουργείο "operating room" ή "operating theater" στους τίτλους των άρθρων. Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση προέκυψαν 15 άρθρα. Οι λόγοι συγκρούσεων στο χειρουργείο που αναδείχθηκαν ήταν η εξουσία, η ελλιπής εκπαίδευση, οι εντάσεις αναφορικά με τα αναλώσιμα υλικά ή τα εργαλεία, οι διαφορές προσωπικότητας, δημογραφικά στοιχεία και εμπόδια που αναφέρονται στην οργανωτική δομή. Οι συνέπειες αφορούσαν κυρίως την παραμέληση των διαδικασιών και τα σφάλματα. Ως τρόποι αντιμετώπισης αναδείχθηκαν η συζήτηση με τους συναδέλφους, η ανάλυση της συμπεριφοράς, η αποφυγή του ατόμου που προκαλεί συγκρούσεις, η διατήρηση της ψυχραιμίας, η προειδοποίηση των συναδέλφων – προετοιμασία και η δημιουργία της ιδανικής ομάδας για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις. Συμπεράσματα: Οι συγκρούσεις στα χειρουργεία είναι αναπόφευκτες, όμως μπορούν να μετριαστούν εάν η διοίκηση ασκεί αποτελεσματική ηγεσία, το ανθρώπινο δυναμικό του χειρουργείου διατηρείται σωστά οργανωμένο, καλλιεργείται κλίμα συνεργασίας και υπάρχει εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με τις συγκρούσεις

Λέξεις κλειδιά


Συγκρούσεις, χειρουργείο, επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση συγκρούσεων, αποτελεσματική ηγεσία

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.