Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Το Βήμα του Ασκληπιού;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Υποβολές: Το Βήμα του Ασκληπιού δημοσιεύει: ερευνητικές μελέτες (εργασίες οι οποίες είναι καθαρά κλινικές ή πειραματικές, προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό πρωτόκολλο, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στη μεθοδολογία. Έχουν σαφή κεφαλαιοποίηση (εισαγωγή, υλικό-μέθοδο, αποτελέσματα, συζήτηση, συμπεράσματα, βιβλιογραφία, περιλήψεις στα Ελληνικά και Αγγλικά)), άρθρα - σχόλια συντακτικής επιτροπής, ανασκοπήσεις (αναπτύσσονται ενδιαφέροντα θέματα, που σχετίζονται με τις επιστήμες υγείας, γράφονται από ένα συγγραφέα και σε πολύ ειδικά θέματα από δύο συγγραφείς. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες σελίδες, μαζί με τους πίνακες και τις βιβλιογραφικές παραπομπές), ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (γίνονται δεκτές εφόσον αφορούν καινούργια αντιμετώπιση νοσηλευτικού ή ιατρικού προβλήματος και έχει ακολουθηθεί νέα μεθοδολογία στην αντιμετώπιση του. Συνοδεύονται πάντοτε από περίληψη στην ελληνική γλώσσα, η οποία αποτελείται από 100 περίπου λέξεις με 3-4 λέξεις κλειδιά, και στην αγγλική από 200 περίπου λέξεις και 3-4 λέξεις κλειδιά. Το κείμενο της εργασίας κατανέμεται ως εξής: εισαγωγή, περιγραφή της/των περίπτωσης/περιπτώσεων και συμπεράσματα. Η βιβλιογραφία είναι μικρής έκτασης και απόλυτα ειδική με το θέμα. Αναγράφονται τα ονόματα μόνο εκείνων που πήραν ενεργό μέρος στη μελέτη της περίπτωσης, ενώ σ’ αυτούς που έδωσαν πληροφορίες εκφράζονται ευχαριστίες),επίκαιρα θέματα (γίνεται σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο θέμα), βιβλιοκρισία – βιβλιοπαρουσίαση, γράμματα προς τη Σύνταξη (περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, κρίσεις για το περιοδικό κ.λπ. Δημοσιεύονται κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής και πρέπει να είναι ενυπόγραφα. Η έκταση τους να μην ξεπερνά τις 500 λέξεις), νομοθεσία (δημοσιεύματα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης που έχουν σχέση, άμεση ή έμμεση, με την εκπαίδευση και τις επιστήμες υγείας).

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 1. Γλώσσα: οι μελέτες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να είναι γραμμένες σε ομοιόμορφη γλώσσα και να είναι καλά τεκμηριωμένες βιβλιογραφικά. Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη στη δημοτική γλώσσα σε μονοτονικό σύστημα. Οι μελέτες που υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από ελληνική περίληψη, εφόσον οι συγγραφείς γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα πλαίσια αναβάθμισης του περιοδικού, τα άρθρα που θα στέλνονται προς δημοσίευση, θα πρέπει πλέον απαραιτήτως να έχουν τις βιβλιογραφικές τους αναφορές μόνο με λατινικούς χαρακτήρες. π.χ. Babatsikou Fotoula, Environmental Health, Rostrum of Asclepius, 2011, Vol. 10, Issue 2, pages 165-168.
 2. Υποβολή μελέτης: Η υποβολή της μελέτης γίνεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω e-mail, σε αρχεία κειμένου ΜS Word 2003 ή νεότερο. Στο e-mail θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται: (1) το είδος της μελέτης (π.χ. ερευνητική εργασία, ανασκόπηση, ειδικό θέμα, επίκαιρα θέματα κ.λπ.), (2) ότι δεν έχει δημοσιευτεί ολόκληρη ή μέρος αυτής σε άλλο ελληνικό ή ξένο περιοδικό, (3) εάν είχε παρουσιαστεί προηγουμένως ως ανακοίνωση, διάλεξη ή επίδειξη σε συνέδριο ή άλλη επιστημονική εκδήλωση, (4) εάν υπήρξε οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη για την εκπόνηση της, (5) η διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία σχετικά με την υποβαλλόμενη εργασία και, τέλος, (6) να δηλώνεται ότι το κείμενο έχει εγκριθεί για υποβολή απ' όλους τους συγγραφείς της μελέτης. Οι εργασίες αποστέλλονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: vima.asklipiou@gmail.com. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς διευκόλυνση της αλληλογραφίας, στο θέμα του e-mail σας, να αναγράφεται η λέξη "Article".
 3. Προετοιμασία μελέτης: η μελέτη δακτυλογραφείται σε λευκό χαρτί Α4, από τη μια πλευρά των σελίδων, με διπλό διάστημα και αφήνετε περιθώριο τουλάχιστον 2,5 cm δεξιά και αριστερά του κειμένου. Κάθε κεφάλαιο της μελέτης αρχίζει σε ξεχωριστή σελίδα. Η αρίθμηση αρχίζει από τη σελίδα που φέρει τον τίτλο και γίνεται διαδοχικά ως εξής: σελίδα τίτλου, περίληψη και λέξεις κλειδιά, αγγλική περίληψη και λέξεις κλειδιά, κείμενο, βιβλιογραφικές παραπομπές, πίνακες, εικόνες, λεζάντες. Όλες οι σελίδες αριθμούνται, στην κάτω δεξιά γωνία, με αραβικούς αριθμούς, αρχίζοντας από τη σελίδα τίτλου.

  • Σελίδα τίτλου: περιλαμβάνει τον τίτλο του άρθρου, ο οποίος πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικός και τον υπότιτλο, εάν υπάρχει. Στη σελίδα τίτλου γράφονται, ακόμη, τα ονόματα των συγγραφέων και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους με την εξής σειρά: μικρό όνομα, επίθετο, οι μεγαλύτεροι ακαδημαϊκοί τίτλοι τους, το ίδρυμα, η σχολή, η κλινική ή το εργαστήριο από το οποίο προέρχονται και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε συγγραφέα ξεχωριστά. Τα ονόματα των συγγραφέων χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. Στο κάτω μέρος της σελίδας γράφεται η διεύθυνση και ο συγγραφέας με τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί το περιοδικό για κάθε ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη που υποβάλλεται. Επειδή πολλές φορές η ημερομηνία δημοσίευσης μιας εργασίας απέχει αρκετά από την ημερομηνία υποβολής της, επιβάλλεται η καταχώριση της τελευταίας σε υποσημείωση στην πρώτη σελίδα.

  • Περίληψη στην Ελληνική: η περίληψη δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 200-250 λέξεις. Η δομή της περίληψης είναι ως εξής : μικρή εισαγωγή 3 γραμμών, σκοπός, υλικό και μέθοδος, αποτελέσματα, συμπεράσματα. Στη συνέχεια, ακολουθούν 3-5 λέξεις κλειδιά, οι οποίες αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης, που χρησιμοποιεί το Index Medicus και ακριβώς μετά ακολουθεί ο υπεύθυνος αλληλογραφίας με διεύθυνση, τηλέφωνο ή και e-mail.

  • Περίληψη στην Αγγλική: η περίληψη στην Αγγλική  θα πρέπει να είναι ακριβώς  ίδια με τη περίληψη στην Ελληνική.  Πριν την περίληψη  αναγράφονται στην Αγγλική και όλα τα στοιχεία του τίτλου (τίτλος εργασίας, ονόματα συγγραφέων). Μετά το τέλος της περίληψης ακολουθούν τα: «key-words» και «και  corresponding author».

  • Κείμενο: πρέπει να παρατίθενται όλα τα στοιχεία με σαφήνεια και η έκταση του να μην υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημένες σελίδες. Διαιρείται σε τμήματα με τις επικεφαλίδες: εισαγωγή, υλικό και μέθοδος, αποτελέσματα, συζήτηση, συμπεράσματα.

  • Πίνακες: γράφονται σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας, δακτυλογραφημένοι με διπλό διάστημα. Η αρίθμηση γίνεται με αραβικούς αριθμούς (πίν. 1, πίν. 2 κ.λπ.), με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο και σημειώνεται σύντομος τίτλος για τον καθένα. Τα δεδομένα πρέπει να γράφονται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι στήλες που έχουν παρόμοιο περιεχόμενο να διαβάζονται κάθετα και όχι οριζόντια. Το περιεχόμενο των πινάκων πρέπει να είναι σαφές, ώστε τα δεδομένα να είναι κατανοητά, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναδρομή στο κείμενο.

  • Εικόνες: οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα κ.λπ. ονομάζονται εικόνες και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς (εικ. 1,……). Πρέπει να είναι ευκρινείς, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, τυπωμένες σε γυαλιστερό χαρτί. Στην πίσω επιφάνεια της κάθε εικόνας σημειώνεται με μολύβι ο αριθμός της, όπως αναφέρεται στο κείμενο, το όνομα του πρώτου συγγραφέα και ένα βέλος, που δείχνει το άνω μέρος αυτής. Εάν η εικόνα έχει δημοσιευτεί αλλού, σημειώνεται στις ευχαριστίες η πηγή προέλευσης και εσωκλείεται η γραπτή άδεια του εκδότη που έχει την αποκλειστικότητα της αναδημοσίευσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν φωτογραφίες ατόμων, θα πρέπει να μη διακρίνονται τα πρόσωπα ή να συνοδεύονται από γραπτή άδεια χρησιμοποίησης των φωτογραφιών τους ως έχουν. Οι εικόνες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις διαστάσεις τις σελίδας του περιοδικού (πλάτος 17 εκ, ύψος24,5 εκ.).

  • Λεζάντες: γράφονται σε ξεχωριστή σελίδα και αριθμούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες εικόνες.

  • Βιβλιογραφικές παραπομπές: ακολουθείται το σύστημα Vancouver. Στα πλαίσια αναβάθμισης του περιοδικού, τα άρθρα που στέλνονται προς δημοσίευση, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τις βιβλιογραφικές τους αναφορές μόνο με λατινικούς χαρακτήρες. Ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 45 ανά άρθρο. Η αρίθμηση των βιβλιογραφικών παραπομπών γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο. Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο καταχωρούνται στο βιβλιογραφικό κατάλογο, που αρχίζει σε ιδιαίτερη σελίδα μετά το κείμενο και τις ευχαριστίες. Πριν από κάθε βιβλιογραφική παραπομπή στον πίνακα, προηγείται ο αντίστοιχος αριθμός που σημειώθηκε στο κείμενο και στον οποίο αντιστοιχεί η βιβλιογραφία. Για κάθε σχετική πληροφορία παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν στον κατάλογο των περιοδικών, που καταχωρίζονται στο index Medicus και αναγράφονται στην έκδοση Ιανουαρίου κάθε χρόνο. Για τα ελληνικά περιοδικά υπάρχει ο σχετικός κατάλογος του ΙΑΤΡΟΤΕΚ, που συντάχτηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΙSΟ 4, 1972 (2). Η χρησιμοποίηση των περιλήψεων ως βιβλιογραφικών παραπομπών θα πρέπει να αποφεύγεται. Το όνομα γράφεται πάντα μετά το επώνυμο, χωρίς τελεία. Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του περιοδικού, η χρονολογία, ο τόμος και η πρώτη και τελευταία σελίδα. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται όνομα συγγραφέα (π.χ. άρθρο σύνταξης), χρησιμοποιείται η λέξη «Anonymous» και, για ελληνικές μελέτες, η λέξη «Ανώνυμος». Μετά το Ανώνυμος ακολουθούν τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως πιο πάνω. Παραδείγματα αναγραφής βιβλιογραφιών αναφέρονται παρακάτω: άρθρα περιοδικών (αναφέρονται τα επώνυμα όλων των συγγραφέων ακολουθούμενα από τα αρχικά των ονομάτων τους χωρίς τελείες μέχρι έξι σε αριθμό (εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι, ακολουθεί η ένδειξη κ.α.), ο τίτλος της εργασίας, η συντομογραφία του περιοδικού, το έτος δημοσίευσης, ο αριθμός τόμου, η πρώτη και η τελευταία σελίδα του άρθρου. Π.χ.: Jensen CE, Tuck SM, Old J, Morris RW, Yardumian A, De Sanctis V et al. Incidence of endocrine complications and clinical disease severity related to genotype analysis and iron overload, in patients with beta-thalassemia. Eur J Haematol 1997;59(2): 76-81.), βιβλία μονογραφίες (γράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων και ακολουθούν τα αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος του βιβλίου (ο αριθμός έκδοσης και ο τόμος), η έδρα του εκδοτικού οίκου, το όνομα του εκδοτικού οίκου και ο χρόνος έκδοσης. Π.χ.: Γαρδίκας ΚΔ. Ειδική Νοσολογία. 3η έκδοση. Αθήνα, Παρισιάνος, 1981), κεφάλαια βιβλίων (αναφέρονται τα επώνυμα των συγγραφέων και ακολουθούν τα αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος του κεφαλαίου, η αναφορά του βιβλίου όπως ανωτέρω, αφού προηγηθεί η πρόθεση «στο» ή «ιη» και οι σελίδες του κεφαλαίου (πρώτη και τελευταία)),βιβλιογραφία από ιστοσελίδες ή άλλη ηλεκτρονική πηγή (αναφέρονται τα επώνυμα των συγγραφέων, ο τίτλος του άρθρου, μέθοδος εύρεσης [π.x. ONLINE, CD], ημερομηνία έκδοσης, αριθμός σελίδων ή οθονών, "Διαθέσιμο από:" και η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση υπογραμμισμένη).

 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Το Βήμα του Ασκληπιού διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας του περιοδικού καθώς και των άρθρων που δημοσιεύει. Συγκεκριμένα:

 • Δεν επιτρέπει την αναδημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχόμενου της ιστοσελίδας του περιοδικού, αν δεν αναφέρεται ρητά η αρχική προέλευση του περιεχομένου.
 • Δεν επιτρέπει την χρησιμοποίηση από τρίτους των άμεσων συνδέσμων πρόσβασης (direct links), για οποιοδήποτε άρθρο του περιοδικού, αν δεν αναφέρεται ρητά η αρχική προέλευσή του (απαραίτητα το όνομα του περιοδικού και κατ' επιλογή: έτος, τόμος, τεύχος, σελίδες).
 • Αποδέχονται όλα τα μέλη της συντακτικής επιτροπής, τη ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, πλαγιαρισμού και κειμενο-πειρατείας, τόσο του περιεχόμενου της ιστοσελίδας του περιοδικού όσο και του περιεχόμενου των δημοσιευμένων άρθρων. 

 

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.