Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Νοσοκομείο φιλικό προς τα βρέφη - Ο δρόμος προς την πιστοποίηση και η πορεία ένα χρόνο μετά

Ελένη Νιώρα, Ευθυμία Πατσουράκου, Στυλιανή Εγγλέζου, Γεώργιος Λιόσης, Κωνσταντίνος Παπαγαρουφάλης, Αικατερίνη Λυκερίδου

Περίληψη


Στη Συνάντηση Κορυφής για το Παιδί του 1990, οι εκπρόσωποι όλων των κρατών του κόσμου δεσμεύτηκαν να δραστηριοποιηθούν ενάντια στην τάση να αποφεύγεται ο μητρικός θηλασμός και να υποκαθίσταται από βρεφικό γάλα του εμπορίου. Αναγνωρίζοντας την αξία του μητρικού θηλα­σμού, η UNICEF και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας καθιέρωσαν την πρωτο­βουλία «Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη».ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να καταγραφεί και να αξιολογη­θεί η διαδικασία παρέμβασης, που ακολουθήθηκε προκειμένου να πιστοποιη­θεί μεγάλο δημόσιο μαιευτήριο των Αθηνών ως «φιλικό προς τα βρέφη» καθώς και τα αποτελέσματα της παρέμβασης στα ποσοστά μητρικού θηλασμού.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Στην πρώτη φάση της μελέτης ανατρέξαμε στο μητρώο του νοσοκομείου και βρήκαμε δειγματοληπτικά (με τυχαιοποίηση) ιστορικά εογνών που γεννήθηκαν στο μαιευτήριο μας, προκει- μένου να καταγράψουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Ακολούθως κάναμε την παρέμβαση (α’ φάση παρέμβα­σης από 01-02-2011 έως και 01-06-2011 & β’ φάση παρέμβασης από 01-06-2011 έως και 01-09-2011), με στόχο την πιστοποίηση του μαιευτηρίου ως «φιλικό προς τα βρέφη», που επετεύχθη τελικά στις 04-11-2011. Η παρέμβαση περιελάμβανε: 1. Ενημέρωση, για την πολιτι­κή που ακολουθείται από το μαιευτήριο, όσον αφορά το μητρικό θηλασμό, εγκύων και λεχωϊδων. 2. Ενημέρωση για την πολιτική και τις προσπάθειες που θα πρέπει να καταβάλει  κάθε εργαζόμενος (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό). 3. Σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού του μαιευτηρίου. 4. Πλήρης Εφαρμογή των Δέκα Βημάτων Για Επιτυχή Μητρικό Θηλασμό και του Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος. 0 έλεγχος των αποτελεσμάτων της παρέμβασης έγινε σε τρεις φάσεις ανά εξάμηνο, κατά τη διάρκεια της εξέλι­ξης της παρέμβασης και μετά από το πέρας της

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.