Τεχνολογικά Χρονικά
TEI of Athens eJournals

Από τον Μεσαίωνα στη διακήρυξη της Bologna με το βλέμμα προς το κοινό ευρωπαϊκό Πτυχίο το 2010

Κλεομένης Οικονόμου

Περίληψη


Οι κυριότεροι σημαντικοί σταθμοί στην ιστορική εξέλιξη του Πανεπιστημίου:
12ος αιώνας Δημιουργείται η κοινότητα δασκάλων και μαθητών που οργανώνονται μεταξύ τους για την εκπλήρωση κοινών ερευνητικών σκοπών. (R.Cowen, Το Πανεπιστήμιο, 2/2000: 4)
Η universitas magistrorum et scholariorum or studiorum από τη ίδρυσή της στηρίζεται στις έννοιες της αυτονομίας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
Το παρισινό πανεπιστήμιο που συγκροτείται από τον 12ο - 13ο αιώνα, αποτελείται από ένα σύνολο εκκλησιαστικών σχολών οι οποίες είχαν ως σκοπό την εκπαίδευση των κληρικών, το πνεύμα της εκπαίδευσης που έδιναν ήταν κοσμικό με άφθονες αντιπαραθέσεις τόσο με την τοπική κοινωνία όσο και τις δημοτικές αρχές....

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/tx.v0i7.531

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.