Πρακτικά συνεδρίων Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών
TEI of Athens eJournals

Hafiz, M., Δ’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Ελλάδα

  • 2009: Πρακτικά 4ου Συνεδρίου - Ελεύθερες Ανακοινώσεις
    1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΩΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΟΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.