Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Η Αποτελεσματικότητα της Χρήσης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδιστών στην Αντιμετώπιση της Καρδιακής Ανακοπής σε Δημόσιους Χώρους

Ελένη Παπαϊωάννου, Αναστασία Ντικούδη

Περίληψη


Η ισχαιμική νόσος της καρδιάς αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στον κόσμο. Κάθε χρόνο, στην Ευρώπη συμβαίνουν περίπου 400.000 καρδιακές ανα-κοπές. Η απινίδωση συνιστά κρίκο ζωτικής σημασίας στην αλυσίδα της επιβίωσης και είναι μια από τις λίγες παρεμβάσεις που φαίνεται ότι συμβάλλουν στη βελτίωση της έκβασης της καρδιακής ανακοπής. Κάθε λεπτό καθυστέρησης στην απινίδωση ελαττώνει την πιθανότητα επιβίωσης κατά 10-12%. Σκοπός: Η πραγματοποίηση ανα-σκόπησης της βιβλιογραφίας σχετικά με τη σημαντικότητα της ύπαρξης αυτόματων εξωτερικών απινιδιστών (ΑΕΑ) σε δημόσιους χώρους και της χρήσης αυτών από παρευρισκόμενους, μη επαγγελματίες υγείας. Υλικό και Μέθοδος: Η ανασκόπηση περιέλαβε ερευνητικά άρθρα, που δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο 2000−2014 και προέρχονται από τις βάσεις αναζήτησης Medline, PubMed, και Scopus, με λέξεις ευρετηρίου “automated external defibrillator” (αυτόματος εξωτερικός απινιδιστής), “cardiac arrest” (καρδιακή ανακοπή), “chain of survival” (αλυσίδα της επιβίωσης). Αποτελέσματα: Τα ευρήματα των μελετών καταδεικνύουν ότι η δυνατότητα χορήγησης άμεσης απινίδωσης είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες, που καθορίζουν την επιβίωση μετά από καρδιακή ανακοπή. Στις χώρες όπου τα συστήματα επείγουσας ιατρικής φροντίδας (Emergency Medical Services, EMS) πλαισιώνονται από οργανω-μένο δίκτυο εκπαιδευμένων πολιτών, καθώς και από σημαντικό αριθμό διαθέσιμων ΑΕΑ, κατόρθωσαν να μειώσουν σημαντικά το χρόνο εφαρμογής της απινίδωσης, με αποτέλεσμα τη μεγάλη βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης (49-74%), όταν η απινίδωση εφαρμόστηκε στα πρώτα 3 min από την ανακοπή. Συμπεράσματα: Υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης ΑΕΑ σε δημόσιους και πολυσύχναστους χώρους, όπως αεροδρόμια, αθλητικές εγκαταστάσεις, καζίνο και αεροσκάφη, όπου η καρδιακή ανακοπή συμ-βαίνει παρουσία μαρτύρων, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης απινίδωσης μέσα στα πρώτα λεπτά. Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) με χρήση ΑΕΑ, θα πρέπει να ενθαρρύνεται από την πο-λιτεία, με στόχο να καταστεί δυνατή η χρήση του ΑΕΑ από απλούς πολίτες, αρκετά λεπτά πριν από την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας.

Λέξεις κλειδιά


Αλυσίδα επιβίωσης, αυτόματος εξωτερικός απινιδιστής, καρδιακή ανακοπή, στρατηγικά σημεία

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v54i3.3248

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.