Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Προδιαθεσικοί Παράγοντες Κινδύνου για την Ανάπτυξη Παιδικού Βρογχικού Άσθματος

Καλλιρόη Πύλιου, Ειρήνη Μέντζιου

Περίληψη


Το βρογχικό άσθμα είναι η συχνότερη χρόνια νόσος της παιδικής ηλικίας. Η αιτιοπαθογένειά του στα παιδιά δεν είναι εξακριβωμένη, αλλά φαίνεται να ευθύνονται τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Σκοπός: Η διερεύνηση των προδιαθεσικών παραγόντων ανάπτυξης για την εμφάνιση παι-δικού βρογχικού άσθματος. Υλικό και Μέθοδος: Για την εκπόνηση της μελέτης πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης παιδικού βρογχικού άσθματος. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση διενεργήθηκε από τις βάσεις δεδομένων PubMed, Cinahl Plus with Full Text – EBSCO, Health and Medical, Nursing and Allied Health, Google Scholar. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν “childhood asthma”, “environmental factors”, “breast feeding”, “maternal smoking”, “stress and child-hood asthma”, “paracetamol”. Οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν, περιορίστηκαν στο χρονικό διάστημα 2000–2013 και ήταν κυρίως ερευνητικές. Αποτελέσματα: Οι περισσότερες έρευνες αναφέρουν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο παιδικό βρογχικό άσθμα και τη διατροφή. Συγκεκριμένα, η μεσογειακή διατροφή, όπως φρούτα και λαχανικά προστατεύει το παιδί από αναπνευστικές παθήσεις. Το φυσι-κό και οικιακό περιβάλλον διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη άσθματος καθώς η σκόνη, τα κατοικίδια κ.λπ. υπάρχουν στο οικείο περιβάλλον του παιδιού. Το μητρικό κάπνισμα είναι υπεύθυνο για πολλές αναπνευστικές παθήσεις, όπως αλλεργική ρινίτιδα και έκζεμα. Επίσης, το παιδικό άσθμα συνδέεται με το μητρικό θηλασμό και την κατανάλωση παρακεταμόλης. Υπήρχαν αρκετοί συγχυτικοί παρά-γοντες που δυσχέραιναν τη σαφή ερμηνεία των αποτελεσμάτων και χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Συμπεράσματα: Ο ρόλος της διατροφής, του οικιακού και φυσικού περιβάλλοντος, του μητρικού θηλασμού, του μητρικού καπνίσματος και της κατανάλωση παρακεταμόλης είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες στην ανάπτυξη του παιδικού βρογχικού άσθματος, γι’ αυτό πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία σε αυτούς τους παράγοντες, έτσι ώστε να μειωθούν τα περιστατικά παιδικού βρογχικού άσθματος. Όσον αφορά στις παρακάτω έρευνες, υπάρχουν κάποια θέματα που χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Ένα παράδειγμα είναι ο ρόλος της παρακεταμόλης, για τον οποίο απαιτείται περισσότερη διευκρίνιση, γιατί αποτελεί παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης άσθματος στα παιδιά.

Λέξεις κλειδιά


Διαιτητικοί παράγοντες, λοίμωξη του αναπνευστικού, μητρικό κάπνισμα, παιδικό άσθμα, παρακεταμόλη, περιβαλλοντικοί παράγοντες

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v54i3.3233

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.