Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Στάσεις και Απόψεις των Επαγγελματιών Υγείας απέναντι στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Γεώργιος Κατσιμίγκας, Ευριδίκη Καμπά, Μαρία Παντελίδου, Χαρά Σπηλιοπούλου, Παναγιώτα Μπέλλου-Μυλωνα, Ιωάννης Χατζηλάου

Περίληψη


Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση της αν- θρώπινης γονιμότητας. Στην ελληνική επικράτεια, το 17% των ζευγαριών αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης αυξάνεται η πιθανότητα απόκτησης τέκνου από υπογόνιμα ζευγάρια. Σκοπός: Η αξιολόγηση των στάσεων και των απόψεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ταυτόχρονα, η διερεύνηση της συσχέτισης της εξωσωματικής γονιμοποίησης με διάφορους δημογραφικούς παράγοντες, όπως το φύλο, την ηλικία, τη σημαντικότητα της θρησκείας. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης περιελάμβανε 303 άτομα, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, από τρεις οργανισμούς: ένα δημόσιο γενικό νοσοκομείο, ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και ένα φορέα ασφάλισης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με έντυπο ανώνυμο ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για το σκοπό της έρευνας. Οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάλυση των δεδομένων ήταν: περιγραφική στατιστική (συχνότητα, ποσοστό, μέσοι όροι, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα). Οι διαφορές μεταξύ ποιοτικών (κατηγορικών) μεταβλητών ελέγχθηκαν με τη δοκιμασία x2 (Chi-Square). Οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τις ποσοτικές μεταβλητές ελέγχθηκαν με τη δοκιμασία Μann- Whitney U. Αποτελέσματα: Η πλειονότητα των επαγγελματιών υγείας διαφωνούσε με την εφαρμογή εξωσωματικής γονιμοποίησης, τόσο σε ομοφυλόφιλο όσο και σε υπερήλικο ζευγάρι, 81,7%, και 85,3%, αντίστοιχα. Ποσοστό 43,7% διαφωνούσε με την εφαρμογή εξωσωματικής γονιμοποίησης σε άγαμη, οικονομικά ανεξάρτητη γυναίκα. Αναφορικά με τη δυνατότητα της μεταθανάτιας εξωσωματικής γονιμοποίησης και την περίπτωση της παρένθετης μητέρας συμφωνούσε το 37% και το 38,3% του δείγματος, αντίστοιχα. Ποσοστό 46,4% συμφωνούσε με την εξωσωματική γονιμοποίηση, όταν ο άνδρας πάσχει από αζωοσπερμία. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές που επηρεάζουν τη στάση απέναντι στην εξωσωματική γονιμοποίηση, βρέθηκαν η θρησκεία και η κατηγορία του προσωπικού. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι στην ελληνική κοινωνία δε θεωρείται ηθικά αποδεκτή η εξωσωματική γονιμοποίηση, όταν αυτή εφαρμόζεται εκτός γάμου. Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα, δε θεωρείται ηθικά αποδεκτή η εξωσωματική γονιμοποίηση σε υπερήλικα και ομοφυλόφιλα ζευγάρια, ενώ ηθικοί δισταγμοί υπάρχουν και για την περίπτωση της παρένθετης μητρότητας

Λέξεις κλειδιά


βιοηθική εξωσωματική γονιμοποίηση ηλικία και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή παρένθετη μητρότητα

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v51i3.1293

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.