Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Επιπολασμός Μείζονος Κατάθλιψης και Διαταραχής Μετατραυματικού Stress σε Ασθενείς ΜΕΘ

Ευανθία Ασημακοπούλου, Μιχάλης Μαδιανός

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του ποσοστού επιβίωσης βαρέως πασχόντων ασθενών, που έχουν νοσηλευτεί σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Σκοπός: Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τον επιπολασμό μείζονος κατάθλιψης (ΜΚ) και διαταραχής μετατραυματικού stress (ΔΜΣ) σε ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ.Υλικό-Μέθοδος: Πραγ- ματοποιήθηκε αναζήτηση της ελληνικής και της διεθνούς ξένης βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων SCOPUS, MEDLINE και CINAHL, με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων ευρετηρίου: “Μajor depression”, “post-traumatic stress disorder”, “psychiatric effects”, “intensive care unit”, “risk factors”, καθώς και συν- δυασμοί τους. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα δημοσιευμένα άρθρα από το 1995−2010, στην αγγλική γλώσσα, που διερευνούσαν τον επιπολασμό της κατάθλιψης και της ΔΜΣ σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας συγκεντρώθηκαν 1.306 περιλήψεις, από τις οποίες μόνο 47 μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης και, τελικά, 23 μελέτες συμπεριελήφθησαν στην παρούσα εργασία. Από αυτές, 16 ήταν προοπτικές, 3 διασταυρούμενες, 2 ασθενών-μαρτύρων, 1 αναδρομική και 1 τυχαιοποιημένη δοκιμή ελέγχου. Οι περισσότερες διεξήχθησαν στις ΗΠΑ και στη Μ. Βρετανία. Στους παράγοντες που εξετάστηκαν ανήκουν το φύλο, η ηλικία, η διάγνωση εισαγωγής στη ΜΕΘ, η διάρκεια παραμονής, η διάρκεια μηχανικής υποστήριξης, η εμφάνιση σηπτικού shock, η βαρύτητα της νόσου, το προηγούμενο ιστορικό υγείας και η ποιότητα ζωής. Συμπεράσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επιβεβαίωσε τη συσχέτιση της νοσηλείας σε ΜΕΘ με την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης και μετατραυματικού stress, γεγονός που επιδεινώνει τη γενικότερη κατάσταση της υγείας τους. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και μετατραυματικού stress σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς θα μπο- ρούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη αποκατάσταση και σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των συγκεκριμένων ασθενών

Λέξεις κλειδιά


διαταραχή μετατραυματικού stress μείζων κατάθλιψη μονάδα εντατικής θεραπείας παράγοντες κινδύνου

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v51i3.1289

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.