Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Επισκόπηοη Νέων Ποσοτικών Μεθόδων και Πλεονεκτήματα από την Εφαρμογή τους στον Κόσμο των Επιχειρήσεων

Χρήστος Φράγκος

Περίληψη


Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει τις αναδυόμενες μεθοδολογίες της τελευταίας εικοσαετίας στον τομέα των Ποσοτικών Μεθόδων.
Οι τεχνικές αυτές είναι: Τενικές Επαναχρησιμοποίησης του δείγματος [resampling techniques, bootstrap και jackknife techniques), εξό- ρυξη δεδομένων [data mining and warehousing] και Νευρωνικά Δίκτυα [neural networks).
Η βάση της Οικονομίας του 21ου αιώνα είναι η πληροφορία. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις,όχι μόνο στις συναλλαγές των δημοσίων και ιδιωτικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων αλλά και στο περιβάλλον για εμπορική ανάλυση. Οι σημερινοί ερευνητές των προβλημάτων των επιχειρήσεων αλλά και εκείνοι που ερευνούν θεωρητικά προβλήματα αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που απαιτούν την χρήση παραδοσιακών Στατιστικών Τεχνικών σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων αναλυτικών μεθόδων.
Το τεράστιο μέγεθος των πληροφοριών που παράγονται από τις σημερινές επιχειρήσεις, θα αυξάνεται με εκθετική τάση. Καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ηλεκτρονική επικοινωνία δια μέσου του Internet έχουν γίνει κοινή πρακτική, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν διαύλους άμεσης επικοινωνίας με τους πελάτες τους, οι οποίοι είναι μια άλλη πηγή πληροφοριών.
0 σημερινός ερευνητής έχει δύο σοβαρές εργασίες να διεκπεραιώ- σει. Διαχείριση Δεδομένων [Data Management) και Ανάλυση Δεδομένων [Analysis of Data). Η διαχείριση δεδομένων χρησιμοποιεί την τεχνική της αφομοίωσης των δεδομένων [Data Warehousing, Data Assimilation), η οποία είναι τεχνική ενσωμάτωσης των δεδομένων [Integration of Data) σε πληροφοριακή ροή η οποία είναι κατάλληλη για αναλυτική επεξεργασία. Πολύ συγγενής προς την τεχνική της ενσωμάτωσης των δεδομένων είναι η εξόρυξη δεδομένων [Data Mining).
Η Ανάλυση των δεδομένων έχει γίνει πιο διερευνητική με τη χρήση των μοντέρνων μεθοδολογιών της επαναχρησιμοποίησης του δείγματος. Αυτές είναι οι τεχνικές Bootstrap και Jackkuife που περιλαμβάνονται στην οικογένεια των τεχνικών επαναχρησιμοποίησης του δείγματος [Resampling Τ6ςήηϊαυε5).Τέλος, η ανάλυση των Δεδομένων έχει ενεργετηθεί πολύ από την χρήση των μοντέλων εκμάθησης  [learning models],ένα παράδειγμα ίων οποίων είναι τα Νευρωνικά Δίκτυα [Neural Networks!. Η παρούσα εργασία είναι μια περιληπτική εισαγωγή στις παραπάνω μεθοδολογίες με έμφαση στις τεχνικές επαναχρησιμοποίησης τού δείγματος.

 


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v1i0.147

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.