Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Η Ανεργία στην Ελλάδα 1988-99: Εθνικές Τάσεις και Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις

Κωνσταντίνος Ρόντος

Περίληψη


Το άρθρο αυτό χρησιμοποιεί τη γραμμική παλινδρόμηση για να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ της περιφερειακής και εθνικής απασχόλησης στην Ελλάδα και για να ανακαλύψει την αντίδραση κάθε μιας από τις 13 Περιφέρειες στις εθνικές τάσεις σε μια περίοδο 12 ετών, μεταξύ 1988 και 1999. Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης, η ανεργία σε τέσσερις Περιφέρειες δεν αντιδρά στις εθνικές τάσεις, σε μια περιφέρεια (Thessalia) οι αλλαγές ακολουθούν αυτές της χώρας, ενώ στις υπόλοιπες εμφανίζεται διαφορετική ευαισθησία στις εθνικές αλλαγές. Σε ορισμένες από αυτές τις τελευταίες περιφέρειες, οι αλλαγές είναι ασθενέστερες από τις αντίστοιχες εθνικές, ενώ σε άλλες η ανεργία αντιδρά σχετικά βίαια στις εθνικές τάσεις. Οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εφαρμογή μιας στρατηγικής ανεργίας, στο περιφερειακό επίπεδο και πέρα από την εθνική πολιτική, προκειμένου να επιτευχθούν οι καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και η μείωση του ποσοστού ανεργίας κάθε συγκεκριμένης περιοχής.
Abstract


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v1i0.145

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.