Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Η Ελληνική Γεωργία στον 20ο και κατά τις Αρχές του 21ου Αιώνα

Θεόδωρος Παπαηλίας

Περίληψη


Κατά την περίοδο 1911-2000 ο αγροτικός τομέας οτην Ελλάδα υπέ- στη ουσιώδεις αλλαγές, οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν μετά το 1950 με μια ταχεία εκμηχάνιση. Ταυτόχρονα η εκβιομηχάνιση και αργότερα η ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα μείωσε τη σημασία της γεωργίας.
Μετά το 1980 η δυναμική του τομέα φαίνεται να συρρικνώνεται και το κεφάλαιο (με σταθερή την τεχνολογία) εμφανίζεται αδύναμο να καλύψει τις ελλείψεις του εργατικού δυναμικού για περαιτέρω επέκταση. Έτσι, το αγροτικό προϊόν παραμένει στάσιμο ή αυξάνεται με χαμηλούς ρυθμούς.
Στο μέλλον η συνεχής μείωση του αγροτικού πληθυσμού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κεφάλαιο και το προϊόν.


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v1i0.143

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.